Agabg

42 teksty – auto­rem jest Agabg.

Życie jest zbyt krótkie, mu­simy wie­dzieć cze­go chce­my i co da­je nam szczęście. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 maja 2016, 14:48

Z grzeczności to można prze­puścić ko­bietę w drzwiach, a nie zap­raszać ją do swo­jego łóżka. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 października 2015, 02:23

Kocha­my wszys­tko, ale jakże często za­pomi­namy o po­zytyw­nym uczu­ciu do dru­giego człowieka... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 kwietnia 2015, 02:30

Godziła się być tą drugą, ale gdy zo­rien­to­wała się, że jest jedną z wielu... UMARŁA 

. . . to już na­wet jak dla niej zbyt wiele 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 sierpnia 2014, 19:07

Two­je piękne us­ta tak ślicznie się uśmie­chają.... Szko­da tyl­ko, że Two­je oczy zdradzają, że Two­je życie się wali.... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 sierpnia 2014, 00:26

- Czy my nie jes­teśmy zbyt po­dob­ni, by móc coś zmienić, by coś naprawić?
- No tak, mówią prze­cież że prze­ciwieństwa się przy­ciągają, a nam do prze­ciwieństw da­leko...
- Dla­tego nie wiem co [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 sierpnia 2014, 05:54

Widzę coś nadzwyczaj­ne­go we wschodzie słońca, w zachodzie, w świecach, no­cy i sek­sie... Boże coś Ty ze mną zrobił? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 sierpnia 2014, 00:42

Po­pełniłam wiele błędów w życiu, wiele rzeczy żałuję, ale żadną z nich nie była i nie jest miłość do Ciebie.... Żałuję je­dynie te­go, że nie poz­na­liśmy się w cza­sach, gdy ja byłam lep­szym człowiekiem
byś mógł dos­tać ode mnie to co naj­lep­sze... KC 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 lipca 2014, 00:11

Twój uśmiech do­daje mi skrzy­deł,,,
Two­ja obec­ność spra­wia, że pragnę aby czas zat­rzy­mał się w miej­scu...
Przyjdź uśmie­chnij się dla mnie i zatrzymaj
wszys­tkie ze­gary, by czas w Twoich ra­mionach mógł trwać w nieskończoność.... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 lipca 2014, 17:33

Kil­ka lat te­mu od­kryłam, że jes­tem osobą auto­des­truk­cyjną, pot­ra­fię so­bie tak wy­bit­nie skom­pli­kować życie, że odechciewa się żyć...uni­ces­twianie siebie - to mój dru­gi zawód, z ro­ku na rok tracę chęci do życia.... dzi­siaj umarłam po raz trze­ci,,,,ile jeszcze mi żyć zos­tało? czy jes­tem jak kot który ma ich dziewięć?... czy może to już po raz ostatni??? 

myśl • 16 lipca 2014, 23:43

Agabg

Jestem ...a raczej staram się być sobą, chociaż chyba z każdym dniem do siebie mi coraz dalej. Robię wiele złych rzeczy,,, jednak, to chyba nie oznacza, że jestem zła...prawda?...jestem po prostu zakochana. Chyba jestem egoistka... Kocham życie i to po mimo, że czasem mam go naprawdę serdecznie dosyć i wcale go nie rozumiem. a tak naprawdę to nie znam siebie samej, nie wiem jaka jestem i do czego jestem jeszcze zdolna... ŻYCIE i LUDZIE CIĄGLE MNIE UCZĄ CZEGOŚ NOWEGO... TYM SAMYM MNIE ZMIENIAJĄC.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Agabg

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

12 kwietnia 2017, 11:51Salomon sko­men­to­wał tek­st - Czy my nie [...]

1 maja 2016, 18:18krysta sko­men­to­wał tek­st Życie jest zbyt krótkie, [...]

10 października 2015, 11:39sprajtka sko­men­to­wał tek­st Z grzeczności to można [...]

10 października 2015, 08:00Horacy sko­men­to­wał tek­st Z grzeczności to można [...]

10 października 2015, 02:23Agabg do­dał no­wy tek­st Z grzeczności to można [...]

13 kwietnia 2015, 02:30Agabg do­dał no­wy tek­st Kochamy wszys­tko, ale jakże [...]

21 sierpnia 2014, 19:07Agabg do­dał no­wy tek­st Godziła się być tą [...]

20 sierpnia 2014, 00:26Agabg do­dał no­wy tek­st Twoje piękne us­ta tak [...]